අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ අසමතුන්ට උසස්පෙළ වරම්!

අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ අසමතුන්ට උසස්පෙළ වරම්

සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් වුවද උසස්පෙළ හැදැරීම සඳහා 2018 වසරේ සිට අවස්ථාව ලබාදෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසනවා.

ඒ අනූව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී එක් එක් විෂයට අදාළව ලබාගන්නා සමාර්ථයන් අනූව විද්‍යා, කලා, වාණිජ විෂයන් හැදෑරීමට සිසුන්ට අවස්ථාව හිමිවන අතර එමඟින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින ළ‍මයෙකුට ගණිතය විෂය අසමත්වීම හා උසස් ‍පෙළ හැදෑරීමට ප්‍රමාණවත් විෂය සාමාර්ථ ලබා ගැනීම තවදුරටත් අනිවාර්ය නොවනු ඇත.