මහින්ද ගොඩදාන්න මහින්දවාදී මුස්ලිම් පෙරමුණක් බිහිකරයි!

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාව දේශපාලනිකව නැවත ගොඩ දැමීම සදහා සමස්ථ ලංකා මුස්ලිම් නියෝජිතයන්ගේ ක්‍රියාකාරි හමුවක් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නෙලුම් මාවත කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි. මහින්දවාදී ක්‍රියාකාරී මුස්ලිම් නියෝජිතයන් පිරිසක් මේ සදහා එක් වූ අතර මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ගන්නා ඕනෑම දේශපාලන තීන්දුවක් සමග මුස්ලිම් ජනතාවද මෙවර එක් වන බව මෙහිදී අවධාරණය විය. ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්ත්‍රී වරුන් පිරිසක්ද මේ අවස්ථවට එක්විය.

මහින්ද ගොඩදාන්න මහින්දවාදී මුස්ලිම් පෙරමුණක් බිහිකරයි!

මහින්ද ගොඩදාන්න මහින්දවාදී මුස්ලිම් පෙරමුණක් බිහිකරයි!

මහින්ද ගොඩදාන්න මහින්දවාදී මුස්ලිම් පෙරමුණක් බිහිකරයි!

මහින්ද ගොඩදාන්න මහින්දවාදී මුස්ලිම් පෙරමුණක් බිහිකරයි!

මහින්ද ගොඩදාන්න මහින්දවාදී මුස්ලිම් පෙරමුණක් බිහිකරයි!