දොඩන්ගොඩ නෑහින්න පෙට්ටිගල වතුයායේ නවක මුස්ලිම්වරුන්ගේ නැමදුම් ස්ථානයකට අන්තවාදී තර්ජන!

දොඩන්ගොඩ නෑහින්න පෙට්ටිගල වතුයායේ නවක මුස්ලිම්වරුන්ගේ නැමදුම් ස්ථානයකට අන්තවාදී තර්ජන!

දොඩන්ගොඩ පෙට්ටිගල වතුයායේ ඉස්ලාම් දහම වැලදගත් ද්‍රවිඩ ජාතික නවක මුස්ලිම් පවුල් කිහිපයක් විසින් තමන්ගේ දෛනික නැමදුම් කිරීම සදහා ඉදිකල නැමදුම් ස්ථානයකට අන්තවාදීන් පැමිණ තර්ජනය කර තිබෙනවා.

වතු සේවකයන්ට නීත්‍යානුකූලව තමන් කැමති දහමක් අැදහීමට නැමදුම් කටයුතු සදහා අවශ්‍ය පහසුකම් වත්තේම සාදා ගැනීමට අවසර තිබෙන අතර අදාල නැමදුම් ස්ථානය ඉදිකර තිබෙන්නේද වතු පරිපාලනයේ අවසරය ඇතුවයි.

එම ස්ථානයට පැමිණි බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා අැතුලු පිරිසක් අසල්වැසි හින්දු වැසියන් සමග පැමිණ මෙම නවක මුස්ලිම් වරුන්ට තර්ජනය කර තිබෙනවා.