සූ කයි-ගම කයි! අවුන් සාන් සුකීගේ නොබෙල් තෑග්ග ආපසු ගන්න! රදිකා ගුණරත්න

එක්කෝ ඇය තම නොබෙල් ත්‍යාගය වහාම ආපසු දිය යුතුය. නැතිනම් එය ඇගෙන් ගත යුතුය. ‘බුරුමයේ ප්‍රජාතන්තවාදී නායිකාව’ යැයි අතීතයේ හරසරින්... Read More »